Статті направляйте на адресу painmedicinejournal@gmail.com
УВАГА: Статті повинні відповідати вимогам ВАК України.
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
1. Текст статті друкується на стандартному аркуші формату А4 (210х297 мм) (не більше 30 рядків на сторінці) шрифтом «Times New Roman» (14 кегль) в 1,5 інтервалі. Поля: верхнє і нижнє – по 25 мм, праве – 15 мм і ліве – 35 мм. Текст статті повинен включати слідуючи елементи:
– Резюме українською, російською та англійською мовами;
– Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними проблемами;
– Аналіз останніх досліджень і публікацій, з яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
– Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена остання стаття, формулювання цілей статті (постановка завдання);
– Освітлення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (мета дослідження, наукові результати);
– Висновки з даного дослідження;
– Перспективи подальшого розвитку в даному напрямку.
2. Обсяг оригінальних статей – не більше 12 сторінок (включаючи список літератури, резюме, ілюстрації і підписи до них). Обсяг оглядових статей узгоджується з редакцією, але не повинен перевищувати 20 сторінок. Повідомлення про обмін досвідом, проблем викладання – до 6 сторінок, рецензії – до 4 сторінок.
3. На початку статті пишуться: 1) УДК, 2) прізвище та ініціали автора (авторів, не більше 5), 3) назва статті (великими літерами, без абревіатур), 4) найменування кафедри або відділу (в дужках вказати вчене звання, прізвище та ініціали керівника) і назва організації, де виконана робота. Офіційні мови журналу – українська, російська, англійська.
4. Структура резюме (українська, російська та англійська мова): 1) назву статті (великими літерами), 2) прізвище та ініціали автора (авторів), 3) текст резюме, 4) ключові слова, 5) назва установи, де виконана робота , і (в дужках) місто, де знаходиться ця установа.
5. Автори рукописів зобов’язані дотримуватися міжнародних номенклатур. Назва фірм, що випускають лікарські засоби, апаратуру, реактиви, наводяться в оригінальній транскрипції із зазначенням країни. Результати вимірювань подаються в одиницях Міжнародної системи (СІ).
6. Матеріал оригінальної статті повинен бути викладений чітко, коротко. Не рекомендується дублювати в тексті цифровий матеріал, який представлений в таблиці. Редакція журналу не несе відповідальності за помилки авторів.
7. Формули виконуються за допомогою редактора «MS Equation». Діаграми виконуються в редакторі «MS Graph» або «Excel» і розташовуються в тексті.
8. Таблиці слід друкувати в тексті, на тому місці, де вони повинні знаходитися. Розташування таблиць вертикальне, вони повинні мати номер (якщо таблиць 2 і більше), назву. Заголовок кожної графи повинен відповідати її змісту. Скорочення в назві таблиць не допускаються. Цифрові дані подаються зі статистичною обробкою. Вказується кількість досліджених об’єктів в кожній групі, одиниці вимірювання.
9. Ілюстрації не повинні займати більше двох сторінок (разом з підписами до них). Підписи до рисунків розташовуються в тексті. У підписах до фотографій мікропрепаратів необхідно вказувати збільшення об’єктива та окуляра, метод забарвлення зрізів. На електронограммах рекомендується розміщувати масштабний відрізок. Неякісні ілюстрації до друку не приймаються.
10. Бібліографічні посилання в тексті статті позначаються номерами в квадратних дужках відповідно до списку літератури. Список цитованої літератури наводиться відповідно до вимог ВАК України до дисертацій. Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна перевищувати 20, оглядових – до 60. Посилання на неопубліковані роботи не допускається.
11. Редакція має право скорочувати і виправляти статті. Статті, опубліковані в інших виданнях або надіслані в інших редакцій, подавати не дозволяється. У разі невиконання зазначених правил статті пряме посилання обов’язкове, і повертаються для доопрацювання.