Стаття Вітамін E

Вітамін E

Вітамін E — це збірна назва для групи жиророзчинних сполук, що відрізняються антиоксидантною активністю і містяться природним чином в деяких продуктах.

Природний вітамін Е існує у восьми хімічних формах (альфа-, бета-, гамма-, дельта-токоферол та альфа-, бета-, гама- та дельта-токотрієнол), які мають різний рівень біологічної активності. Альфа- (або α-) токоферол є єдиною формою, яка відповідає потребам людини.

Антиоксиданти захищають клітини від згубного впливу вільних радикалів, що представляють собою молекули, які містять неподілений електрон.  Вільні радикали пошкоджують клітини і можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань та онкопатології.  Неспарені електрони мають високу енергію і швидко реагують з киснем, утворюючи реактивні види кисню (ROS).  Організм ендогенно утворює ROS, а антиоксиданти можуть захистити клітини від їхнього згубного впливу.  Тіло також піддається впливу вільних радикалів від впливу навколишнього середовища, таких як тютюновий дим, забруднене повітря та ультрафіолетове сонячне випромінювання.  ROS є частиною сигнальних механізмів серед клітин.

Онлайн школи на платформі DoctorThinking. Навчайтесь зручно разом з нами

Основна функція α-токоферолу в організмі — антиоксидантна.  Жири, які є невід’ємною частиною всіх клітинних мембран, вразливі до пошкодження через перекисне окислення ліпідів вільними радикалами.  α-Токоферол однозначно підходить для перехоплення пероксильних радикалів і тим самим запобігає ланцюговій реакції окислення ліпідів.  Коли молекула α-токоферолу нейтралізує вільний радикал, він окислюється і втрачається його антиоксидантна здатність.  Інші антиоксиданти, такі як вітамін С, здатні відновити антиоксидантну здатність α-токоферолу.

Крім підтримання цілісності клітинних мембран у всьому організмі, α-токоферол захищає жири в ліпопротеїнах низької щільності (ЛПНЩ) від окислення.  Ліпопротеїди — це частинки, що складаються з ліпідів і білків, які транспортують жири через кров.  ЛПНЩ спеціально транспортують холестерин з печінки до тканин організму.  Окислені ЛПНЩ були причетні до розвитку серцево-судинних захворювань.

Інші функції α-токоферолу, ймовірно, пов’язані з його антиоксидантною здатністю. Наприклад, α-токоферол може захищати фізіологічні властивості мембран двошарових ліпідів і може впливати на активність мембранних білків та ферментів. У дослідженнях на клітинній культурі було встановлено, що α-токоферол покращує утворення адгезивного з’єднання (відомого як імунний синапс) між наївними Т-лімфоцитами та антиген-презентуючими клітинами, що в підсумку призводило до активації та проліферації Т-клітин.

Інші форми вітаміну Е, крім α-токоферолу, також відомі як потужні антиоксиданти.  Токотрієноли та γ-токоферол вважаються більш сильними в протидії пероксильним радикалам та реактивним сполукам азоту, ніж α-токоферол.  Тим не менш, в організмі людини α-токоферол переважно зберігається в печінці шляхом зв’язування з білком α-TTP, який включає α-токоферол до складу ліпопротеїнів для транспорту в позапечінкові тканини.  Так, хоча γ-токоферол є найбільш поширеною формою вітаміну Е, його концентрація у плазмі та тканинах, як правило, значно нижча, ніж у α-токоферолу, і більше γ-токоферолу виводиться з сечею, що наводить на думку, що для використання організмом потрібно менше γ-токоферолу.

Дослідження

Дослідження, проведені in vitro та на тваринах, показали, що γ-токоферол та його основний метаболіт γ-карбоксиетилгідроксихроман (γ-CEHC) можуть грати роль у захисті організму від пошкодження, спричиненого вільними радикалами, в різних умовах окислювального стресу та запалення.

Численні доклінічні дослідження також припускають, що токотрієноли можуть бути корисними для профілактики хронічних захворювань. Наприклад, токотрієноли (особливо δ-токотрієнол) виявили більшу анти-проліферативну та проапоптоптичну дію, ніж токофероли в злоякісних клітинних лініях.  Однак ряд факторів, включаючи дозу, рецептуру та тип досліджуваної популяції, впливають на біодоступність токотрієнолів і можуть погіршити їх передбачувану ефективність для людини. Наразі немає даних про ефективність додаткових токотрієнолів у людини.

Окрім своєї активності як антиоксиданту, вітамін E бере участь у функціях імунітету і, як це показано насамперед дослідженнями клітин in vitro, сигналізації клітин, регуляції експресії генів та інших обмінних процесах. Альфа-токоферол пригнічує активність протеїнкінази С, ферменту, що бере участь у проліферації та диференціюванні клітин у гладеньких міоцитах, тромбоцитах та моноцитах. Клітини ендотелію судин, що містять вітамін-Е, здатні протистояти компонентам клітин крові, що прилягають до цієї поверхні. 

Вітамін E також збільшує експресію двох ферментів, які пригнічують метаболізм арахідонової кислоти, тим самим збільшуючи вивільнення простацикліну з ендотелію, який, у свою чергу, розширює судини та гальмує агрегацію тромбоцитів.

В останньому опублікованому клінічному випробуванні вітаміну Е, присвяченому визначенню його користі для серцево-судинного здоров’я чоловіків, було включено майже 15 000 здорових лікарів віком ≥50 років, яким випадковим чином було призначено приймати 400 МО синтетичного альфа-токоферолу (180 мг) через день, 500 мг вітаміну С щодня, обидва  вітаміни або плацебо. Під час середнього періоду спостереження 8 років прийом вітаміну Е (та / або вітаміну С) не впливав на частоту серцево-судинних подій, інфаркт міокарда, інсульт або серцево-судинну подію.  Крім того, вживання вітаміну Е було пов’язане зі значно підвищеним ризиком геморагічного інсульту.

 Загалом, клінічні випробування не надали доказів того, що звичайне вживання добавок вітаміну Е запобігає серцево-судинним захворюванням або знижує захворюваність і смертність від серцево-судинних подій.  Потрібні подальші дослідження, щоб визначити, чи має додатковий вітамін E будь-яку захисну цінність для молодих здорових людей без очевидного ризику ІХС.

Дані про вітамін E

На сьогоднішній день недостатньо даних, що б підтверджували необхідність і доцільність прийому вітаміну Е для запобігання раку.  Насправді, щоденне вживання добавок з великим дозом вітаміну Е (400 МО синтетичного вітаміну Е [180 мг]) може підвищити ризик раку простати.

Вікова дегенерація макули (AMD) та катаракта є одними з найпоширеніших причин значної втрати зору у літніх людей.  Їх етіології, як правило, невідомі, але кумулятивний вплив окислювального стресу поступово відіграє певну роль. У ході перспективних когортних досліджень було встановлено, що люди з відносно високим вмістом у раціоні харчування вітаміну Е (наприклад, 20 мг на добу [30 МО]), мають приблизно на 20% менший ризик розвитку AMD, ніж люди з низьким рівнем споживання (наприклад, <10 мг / добу  [<15 МО]). Однак два рандомізовані контрольовані випробування, в яких учасники приймали добавки вітаміну Е (500 МО на день [335 мг] d-альфа-токоферолу в одному дослідженні та 111 МО / добу (50 мг) dl-альфа-токоферилацетату разом  з 20 мг / добу бета-каротину в інших або плацебо дозволили з’ясувати відсутність протективного ефекту вітаміну Е при AMD. 

 Загалом, наявних доказів щодо того, чи можуть добавки вітаміну Е, прийняті самостійно або в поєднанні з іншими антиоксидантами, зменшити ризик розвитку AMD або катаракти. 

Мозок має високу швидкість споживання кисню та значну кількість поліненасичених жирних кислот у мембранах нейронів.  Дослідники припускають, що якщо сукупне ураження нейронів вільними радикалами з часом сприяє зниженню когнітивних здібностей і нейродегенеративним захворюваням, таким як хвороба Альцгеймера, то прийом достатньої кількості антиоксидантів (наприклад, вітаміну Е) може забезпечити певний захист. 

 Споживання вітаміну Е було пов’язане із зменшенням когнітивного дефіциту протягом 3 років у перспективному когортному дослідженні літніх людей віком 65–102 років. Однак клінічне дослідження переважно здорових літніх жінок, яким випадковим чином було призначено приймати 600 МО (402 мг) d-альфа-токоферолу через день або плацебо протягом ≤4 років, виявило, що добавки не давали явних когнітивних переваг. Ще одне випробування, в якому 769 чоловіків і жінок з легким когнітивним порушенням отримували 2000 МО / добу вітаміну Е (форма не вказана), інгібітор холінестерази (донепезіл) або плацебо не виявило суттєвих відмінностей у швидкості прогресування хвороби Альцгеймера між  групою вітаміну Е та плацебо.

 Підсумовуючи це, більшість результатів досліджень не підтримують вживання добавок вітаміну Е  для підтримки когнітивних здібностей або сповільнення їхнього зниження при нормальному старінні.

Стаття Вітамін E інфографіка

Вітамін E: Рекомендовані дози

 Рекомендації щодо прийому вітаміну Е та інших поживних речовин містяться в рекомендаціях із харчування (DRI), розроблених Радою з питань харчування (FNB) при Інституті медицини Національних академій.  DRI  – загальний термін для набору референтних значень, які використовуються для планування та оцінки споживання поживних речовин здоровими людьми.  Ці значення, що залежать від віку та статі, включають:

Рекомендована дієтична норма (RDA): середньодобовий рівень споживання, достатній для задоволення потреб у поживних речовинах майже всіх (97% – 98%) здорових людей;  часто використовується для планування адекватних дієт для людей.

 Адекватне споживання (АІ): споживання на цьому рівні передбачається для забезпечення достатності харчових речовин (використовується, коли даних доказової медицини недостатньо для розрахунку RDA).

 Орієнтовна середня потреба (EAR): середньодобовий рівень споживання, який оцінюється таким чином, щоб відповідати потребам 50% здорових людей;  зазвичай використовується для оцінки споживання поживних речовин груп людей та для планування адекватної їм поживної дієти.

Припустимий верхній рівень споживання (UL): максимальний щоденний об’єм речовини, прийом якої в такій кількості навряд чи спричинить несприятливі наслідки для здоров’я.

Рекомендації Food and Nutrition Board (FNB) щодо вітаміну Е призначені лише для альфа-токоферолу — єдиної його форми, що визначається у плазмі крові.  FNB базувало ці рекомендації насамперед на рівнях поживних речовин у сироватці крові, які забезпечують адекватний захист у тесті, що вимірює виживання еритроцитів при впливі перекису водню.  Визнаючи «великі невизначеності» в цих даних, FNB закликало проводити дослідження для визначення інших біомаркерів для оцінки потреб у вітаміні Е.

 Природний вітамін E називається RRR-альфа-токоферолом (зазвичай позначений як d-альфа-токоферол);  синтетично отримана форма являє собою rac-альфа-токоферол (зазвичай позначений як dl-альфа-токоферол).

 RDA для вітаміну Е представлені в міліграмах (мг) і перераховані в таблиці. Один мг вітаміну Е (альфа-токоферолу) еквівалентний 1 мг RRR-альфа-токоферолу або 2 мг всього rac-альфа-токоферолу.  Оскільки недостатньо даних для розробки RDA для немовлят, норми були розроблені на основі кількості вітаміну Е, спожитого здоровими немовлятами.

 У таблиці перераховані поточні RDA для вітаміну Е

Вік  Чоловіки  Жінки  Вагітні  Лактація 
 Від народження до 6 місяців  4 мг  4 мг
 7–12 місяців  5 мг  5 мг
 1–3 роки  6 мг  6 мг
 4–8 років  7 мг  7 мг
 9–13 років  11 мг  11 мг 
 14+ років  15 мг  15 мг  15 мг  19 мг

 Для конверсії мг вітаміну Е в МО:

 1 мг альфа-токоферолу еквівалентно 1,49 МО натуральної форми або 2,22 МО синтетичної форми.

 Для переведення від МО до мг:

 1 МО природної форми еквівалентно 0,67 мг альфа-токоферолу.

 1 МО синтетичної форми еквівалентно 0,45 мг альфа-токоферолу.

Продукти з високим вмістом вітаміну Е

Вітамін E — звичайна поживна речовина, яка міститься в більшості продуктів харчування.  Кілька продуктів, включаючи кулінарні олії, насіння та горіхи, є виключно багатими джерелами.

 1. Масло пшеничних зародків —1 столова ложка: 20 мг (135% ДВ),  100 грамів: 149 мг (996% DV).

 2. Насіння соняшнику — 1 унція: 10 мг (66% DV), 100 грамів: 35 мг (234% DV).

 3. Мигдаль —1 унція: 7,3 мг (48% DV), 100 грамів: 26 мг (171% ДВ)

4. Горіхова олія —​​1 столова ложка: 6,4 мг (43% DV), 100 грамів: 47 мг (315% DV).

 5. Соняшникова олія — ​​1 столова ложка: 5,6 мг (37%DV), 100 грамів: 41 мг (274% DV).

 6. Мигдальне масло — 1 столова ложка: 5,3 мг (36% DV), 100 грамів: 39 мг (261% ДВ).

 7. Фундук — 1 унція: 4,3 мг (28% DV), 100 грамів: 15 мг (100% DV).

8. Кедрові горіхи — 1 унція: 2,7 мг (18% DV), 100 грамів: 9,3 мг (62% DV)

9. Арахіс — 1 унція: 2,4 мг (16% DV), 100 грамів: 8,3 мг (56% DV).

 10. Атлантичний лосось — 100 грамів: 1,1 мг (8% DV).

 11. Авокадо — 100 грамів: 2,1 мг (14% DV)

12. Райдужна форель —100 грамів: 2,8 мг (19% DV)

 13. Червоний солодкий перець (сирий) —1 середній перець: 1,9 мг (13% DV), 100 грамів: 1,6 мг (11% DV).

 14. Бразильські горіхи— 100 грамів: 5,7 мг (38% DV)

 15. Манго — 100 грамів: 0,9 мг (6% DV).

 16. Ківі — 1 середній плід: 1,0 мг (7% DV), 100 грамів: 1,5 мг (10% DV).

(* DV = Daily Value.  Американська адміністрація з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами (FDA) розробила це поняття, щоб допомогти споживачам зіставити вміст поживних речовин у харчових продуктах та харчових добавках у межах загальної дієти.  Продукти, що забезпечують 20% або більше DV, вважаються гарними джерелами поживних речовин, але продукти, що мають нижчий відсоток DV, також сприяють здоровому харчуванню.)

Вітамін E: Дефіцит

Виражений дефіцит вітаміну Е є рідкісним, а явних симптомів дефіциту не виявлено у здорових людей, які отримують мало вітаміну Е зі своєї дієти.  Недоношені діти з дуже низькою вагою при народженні (<1500 грам) можуть мати дефіцит вітаміну Е. Отримання вітаміну Е у цих немовлят може зменшити ризик виникнення деяких ускладнень, таких як ураження сітківки, але вони також можуть підвищити ризик інфікування.

 Оскільки травний тракт потребує жирів для поглинання вітаміну Е, люди з порушеннями кишкової абсорбції, швидше за все, отримують дефіцит альфа-токоферолу, ніж люди без таких розладів.  Симптоми дефіциту включають периферичну невропатію, атаксію, скелетну міопатію, ретинопатію та порушення імунної відповіді.

Наприклад, особи з хворобою Крона, муковісцидозом або нездатністю до виділення жовчі з печінки в травний тракт, наприклад, є у групі ризику по дефіциту.

Деякі люди з абеталіпопротеїнемією, рідкісним спадковим розладом, що призводить до поганого засвоєння харчових жирів, потребують величезних доз вітаміну Е (приблизно 100 мг / кг або 5–10 г / добу).  Дефіцит вітаміну Е при вторинній абеталіпопротеїнемії призводить до появи таких симптомів як погана передача нервових імпульсів, м’язова слабкість та дегенерація сітківки, що призводить до сліпоти.

Атаксія та дефіцит вітаміну Е (AVED) — ще одне рідкісне спадкове порушення, при якому білок переносу альфа-токоферолу печінки є дефектним або відсутній взагалі.  Люди з AVED мають настільки виражений дефіцит вітаміну Е, що у них розвиваються пошкодження нервів і вони поступово втрачають здатність ходити, якщо не приймають великі дози додаткового вітаміну Е.

Вітамін E: надлишок

Високі дози альфа-токоферолу можуть спричинити крововиливи та порушення згортання крові у дослідженнях на тваринах, а, на підставі даних, отриманих у дослідженнях in vitro, вчені припускають, що високі дози вітаміну Е гальмують агрегацію тромбоцитів. 

У двох клінічних випробуваннях науковці виявили підвищений ризик геморагічного інсульту у учасників, які приймали альфа-токоферол. Оскільки більшість лікарів в останньому дослідженні також приймали аспірин, цей висновок може свідчити про те, що Вітамін E має тенденцію викликати кровотечу.

Дози до 1000 мг / добу (1500 МО / добу натуральної форми або 1100 МО / добу синтетичної форми) у  дорослих здаються безпечними, хоча дані обмежені і ґрунтуються на дослідженнях невеликих груп людей, які приймали до 3 200 мг альфа-токоферолу упродовж кількох тижнів або місяців. 

Вітамін E – допустима норма добового надходження:

Вік  Чоловіки  Жінки  ВагітніЛактація 
1 – 3 роки  200 мг  200 мг
 4 – 8 років  300 мг  300 мг
 9 – 13 років  600 мг  600 мг 
 14 –18 років  800 мг  800 мг  800 мг  800 мг 
19+ років  1000 мг  1000 мг  1000 мг  1000 мг

Два мета-аналізи рандомізованих випробувань також викликали питання щодо безпеки великих доз вітаміну Е, включаючи дози, менші, ніж верхній ліміт.  Ці метааналізи пов’язували доповнення з малим, але статистично значущим збільшенням смертності за всіма причинами. 

Наслідки цих аналізів щодо потенційного несприятливого впливу добавок з високим дозом вітаміну Е є неясними. Учасники досліджень, включених до цих аналізів, як правило, були середнього та старшого віку та мали хронічні захворювання або пов’язані з ними фактори ризику.  Ці учасники часто вживали інші добавки на додаток до вітаміну Е. Огляд підгрупи досліджень, в яких добавки з вітаміном Е надавали здоровим людям для первинної профілактики хронічних захворювань, не знайшов переконливих доказів того, що добавки збільшували смертність.

 Однак результати нещодавно опублікованого великого випробування SELECT показують, що добавки з вітаміном Е (400 МО на добу [180 мг] у вигляді альфа-токоферилацетату можуть завдати шкоди дорослим чоловікам у загальній популяції, збільшуючи ризик раку передміхурової залози.

Вітамін E добова потреба і профілактика дефіциту

 Взаємодія з ліками

 Препарати вітаміну Е мають можливість взаємодіяти з декількома видами ліків.  Нижче наведено кілька прикладів.  Люди, які регулярно приймають ці та інші ліки, повинні обговорювати прийом вітаміну Е зі своїми медичними працівниками.

 Антикоагулянтні та антитромбоцитарні препарати

Вітамін E може пригнічувати агрегацію тромбоцитів і протидіяти факторам згортання, залежним від вітаміну К.  Як результат, прийом великих доз з антикоагулянтними або антитромбоцитарними препаратами, такими як варфарин, може збільшити ризик кровотечі, особливо в поєднанні з низьким рівнем споживання вітаміну К.  Кількість додаткового вітаміну Е, необхідного для отримання клінічно значущих ефектів, невідома, але, ймовірно, перевищує 400 МО на добу.

Симвастатин і ніацин

 Деякі люди приймають добавки вітаміну Е з іншими антиоксидантами, такими як вітамін С, селен та бета-каротин.  Ця колекція антиоксидантних інгредієнтів мінімізувала підвищення рівня холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), особливо рівня ЛПВЩ, найбільш кардіопротекторного компонента ЛПВЩ, серед осіб, які отримували комбінацію симвастатину та ніацину.

 Хіміотерапія та променева терапія

 Як правило, онкологи рекомендують не застосовувати антиоксидантні добавки під час хіміотерапії або променевої терапії раку, оскільки вони можуть знизити ефективність цих методів терапії шляхом інгібування клітинного окислювального ураження в ракових клітинах.  Хоча систематичний огляд рандомізованих контрольованих випробувань поставив під сумнів цю проблему, необхідні подальші дослідження для оцінки потенційних ризиків та переваг одночасного прийому антиоксидантів із звичайними методами терапії раку.

Джерела

  1. 20 Foods That Are High in Vitamin E
  2. Vitamin E – Health Professional Fact Sheet
  3. Vitamin E | Linus Pauling Institute | Oregon State University
Підписатися
Сповістити про
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Кошик
Scroll to Top